. Οι εκτεταμένοι όροι και προϋποθέσεις για Αγγελίες

 

 1. Ιδιωτική διαφήμιση Διάφορες ιδιωτικές διαφημίσεις μπορούν να διαφημιστούν είτε δωρεάν είτε ως αμειβόμενη διαφήμιση με πρόσθετες επιλογές. Προϋπόθεση είναι οι προσφορές ή αιτήσεις να έχουν περιστασιακό χαρακτήρα και να αντιστοιχούν σε μια κοινή ποσότητα και να δημοσιεύονται στην κατάλληλη θεματική ενότητα.

 2. Διαχωρισμός ιδιωτικών διαφημίσεων / περιστασιακών χαρακτήρων Υπογράφοντας και υποβάλλοντας τη διαφήμιση, εγγυάστε ότι ενεργείτε ιδιωτικά ή εμπορικά. Το ακόλουθο περιεχόμενο διαφήμισης μπορεί να αγοραστεί σε εμπορική βάση σε κατάλληλη κατηγορία, είτε δωρεάν είτε ως αμειβόμενη διαφήμιση με πρόσθετες επιλογές: Συχνή αγορά και πώληση παρόμοιων προϊόντων / αγαθών, Τα εμπορεύματα που προορίζονται για μεταπώληση, Συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεσιτεία και ενοικίαση, Οι ελεύθερες και μη μισθωτές δραστηριότητες, ανακοινώσεις εκδηλώσεων, Προσφορές εργασίας και μαθημάτων, Η εκτροφή και η διαμεσολάβηση των ζώων, Εκμίσθωση / πώληση ή αίτηση αντικειμένων εμπορικής χρήσης / εμπορικών χώρων ή Πιστωτικές προσφορές.

 3. Η αποδοχή της διαφήμισης Η αποδοχή της διαφήμισης πραγματοποιείται αποκλειστικά στις πλευρές της Mykonos 24 UG Η αποδοχή / επεξεργασία διαφημίσεων μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι δυνατή.

 

 

 

ΙΙ. Εκτεταμένοι όροι και προϋποθέσεις για τη δημοσίευση κειμένων, εικόνων και βίντεο

 

 1. Γενικά Η Mykonos 24 UG δεν ευθύνεται για εικόνες, δεδομένα, ήχους, μουσική, κείμενο, λογισμικό, γραφικά ή μηνύματα που έχουν αναρτηθεί από διαφημιζόμενους ή τρίτους στις προσφορές της Mykonos 24 UG Η Mykonos 24 UG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο. Ο πελάτης εξασφαλίζει ότι όλο το περιεχόμενο που χρησιμοποιείται από αυτόν δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων που μόνο αυτός έχει εγκριθεί, χωρίς περιορισμούς και χωρίς δικαιώματα για τη διάθεση των συμβατικών δικαιωμάτων των τρίτων, και ότι ο ίδιος δεν έχει λάβει αυτή τη σύμβαση παραβατικών διαθέσιμες για τα δικαιώματα και τις θα συναντηθούμε. Σε αυτό το βαθμό αποζημιώνει το Mykonos 24 UG έναντι όλων των απαιτήσεων τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της νομικής υπεράσπισης και / ή της δίωξης. Αυτό ισχύει και αν είναι υπεύθυνος για ελαττώματα στην εργασία. Αυτό εξασφαλίζει ότι το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκει σε αυτό το πρόσωπο τη στιγμή της δημοσίευσης. Οι καταγγελλόμενες παραβιάσεις θα αποφασιστούν μετά από ενδελεχή έλεγχο αν θα διαγραφούν ή θα παραμείνουν συνδεδεμένοι. Σε αυτήν την ενέργεια, δεν αποστέλλεται μήνυμα στον πελάτη.

 2. Δικαιώματα χρήσης Μέσω της διαταγής διαφήμισης, ο πελάτης παραχωρεί στην Mykonos 24 UG δικαίωμα χρήσης όσον αφορά όλα τα είδη χρήσης που είναι απαραίτητα για την συμβατική χρήση των εικόνων ή των βίντεο που παρέχονται. Με τη μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης, η Mykonos 24 UG δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμά της επεξεργασίας σύμφωνα με το σημείο II αριθ. 3

 3. . Δικαίωμα επεξεργασίας Τα δικαιώματα επεξεργασίας σημαίνουν ότι η Mykonos 24 UG διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί και να μετατρέψει το πρότυπο χρησιμοποιώντας αναλογικές, ψηφιακές ή άλλες επιλογές επεξεργασίας, ενώ σέβεται το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η Mykonos 24 UG διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το πρότυπο για αυτοπροβολή σε όλα τα μέσα ενημέρωσης έναντι αμοιβής. Εάν το πρότυπο δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Mykonos 24 UG, η Mykonos 24 UG διατηρεί το δικαίωμα να φορτώσει το πρότυπο σε διαφορετική μορφή. 4. υποχρεωτική μουσική Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή μουσικής με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων σε βίντεο, εφόσον ο διαφημιζόμενος / πελάτης δεν έχει λάβει την κατάλληλη έγκριση GEMA. Η Mykonos 24 UG δεν απαιτείται να λάβει τέτοια έγκριση ή να επαληθεύσει ότι αυτή η άδεια είναι διαθέσιμη. Τα πρότυπα που περιέχουν πνευματική μουσική θα διαγραφούν απευθείας.

 

 

Extended terms and conditions for ads

1. Private Advertisement Various private ads can be advertised, either for free or as a paid ad with additional options. The prerequisite is that the offers or applications have an occasional character and correspond to a common household quantity and are published in the appropriate subject heading.

2. Demarcation private ads / occasional character By signing and submitting the ad, you warrant that you are acting privately or commercially. The following ad content can be booked commercially in a suitable category, either free of charge or as a paid ad with additional options: Frequent purchase and sale of similar products / goods, Goods made for resale, Consulting, brokerage and rental, Freelance and self-employed activities, Event announcements, Job and course offers, Rearing and mediation of animals, Letting / sale or request of commercially usable objects / business premises, or Credit offers.

3. Ad acceptance The ad acceptance takes place exclusively over the sides under Mykonos 24 UG.de. Ad acceptance / processing via telephone and e-mail is not possible. 

 

Extended terms and conditions for the publication of texts, pictures and videos

 

1 General Mykonos 24 UG is not responsible for any images, data, sounds, music, text, software, graphics or messages posted by advertisers or third parties in Mykonos 24 UG's offerings. Mykonos 24 UG assumes no responsibility or liability for any content. The customer assures that all contents used by him do not violate the rights of third parties, that he alone is entitled to dispose of the contractual rights without restriction and free of rights of third parties, and that he has not violated this contract will meet. To this extent, it indemnifies Mykonos 24 UG against all claims of third parties, including the costs of legal defense and / or prosecution. This also applies if he is responsible for defects in the work. This ensures that the copyright is owned by that person at the time of publication. Reported violations will be decided after a thorough check whether they will be deleted or stay online. In this action, no message is sent to the customer.

2. Rights of use Through the advertising order, the customer grants Mykonos 24 UG a right of use with regard to all types of use which is necessary for the contractual use of the images or videos provided. With the transfer of rights of use, Mykonos 24 UG is entitled to exercise its right of processing in accordance with II No. 3.

3. Processing right Editing rights mean that Mykonos 24 UG reserves the right to edit and convert the template using analogue, digital or other editing options while respecting copyright law. Mykonos 24 UG reserves the right to use the template for self-promotion in all media for a fee. If the template does not meet Mykonos 24 UG's requirements, Mykonos 24 UG reserves the right to load the template in a different format.

4. obligatory music No copyright protected music may be played in videos, as far as the advertiser / customer has not obtained the appropriate approval. Mykonos 24 UG is not required to obtain such approval or to verify that such authorization is available. Templates containing copyrighted music will be deleted directly.

 

 

III. Erweiterte AGB für Kleine Anzeigen

1. Privates Inserieren

Es können verschiedene private Anzeigen inseriert werden, wahlweise kostenlos oder als bezahlte Anzeige mit Zusatzoptionen. Voraussetzung ist, dass die Angebote oder Gesuche Gelegenheitscharakter haben und einer haushaltsüblichen Menge entsprechen sowie in der passenden Sachrubrik veröffentlicht werden.

2. Abgrenzung Private Anzeigen/Gelegenheitscharakter

Durch Kennzeichnung und Übermittlung der Anzeige versichern Sie, dass Sie privat oder gewerblich handeln.

Folgende Anzeigeninhalte sind gewerblich in einer passenden Sachrubrik buchbar, wahlweise kostenlos oder als bezahlte Anzeige mit Zusatzoptionen:

 • Häufiger An- und Verkauf gleichartiger Produkte/Güter,

 • Zum Zweck des Wiederverkaufs gefertigte Waren,

 • Beratung, Vermittlung und Verleih,

 • Freiberufliche Tätigkeiten und Dienstleistungen mit selbständigem Charakter,

 • Veranstaltungshinweise,

 • Stellen- und Kursangebote,

 • Aufzucht und Vermittlung von Tieren,

 • Vermietung/Verkauf bzw. Gesuche gewerblich nutzbarer Objekte/Geschäftsräume, oder

 • Kreditangebote.

3. Anzeigenannahme

Die Anzeigenannahme erfolgt ausschließlich über die Seiten unter Mykonos 24 UG.de. Eine Anzeigenannahme/-bearbeitung via Telefon und E-Mail ist nicht möglich.

II. Erweiterte AGB für die Veröffentlichung von Texten, Bildern und Videos

1. Allgemein

Mykonos 24 UG ist nicht verantwortlich für Bilder, Daten, Geräusche, Musik, Texte, Software, Grafiken oder Nachrichten, die von Inserenten bzw. Dritten in das Angebot von Mykonos 24 UG eingestellt wurden. Mykonos 24 UG übernimmt keinerlei Verantwortung und Haftung für jegliche Inhalte.

Der Kunde versichert, dass sämtliche von ihm eingesetzten Inhalte die Rechte Dritter nicht verletzen, dass er allein berechtigt ist, über die vertragsgegenständlichen Rechte uneingeschränkt und frei von Rechten Dritter zu verfügen, und dass er keine diesem Vertrag zuwider laufende Verfügung über die Rechte getroffen hat und treffen wird. Er stellt insoweit Mykonos 24 UG von sämtlichen Ansprüchen Dritter, einschließlich der Kosten der Rechtsverteidigung und/oder Rechtsverfolgung vollumfänglich frei. Dies gilt auch, soweit er Mängel des Werkes zu vertreten hat.

Damit wird sichergestellt, dass das Urheberrecht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Besitz dieser Person ist. Über gemeldete Verstöße wird nach einer gründlichen Kontrolle entschieden, ob sie gelöscht werden oder online bleiben. Bei dieser Handlung wird keine Meldung an den Kunden verschickt.

2. Nutzungsrechte

Durch den Anzeigenauftrag erteilt der Auftraggeber Mykonos 24 UG ein Nutzungsrecht bezüglich aller Nutzungsarten, die für eine vertragsgemäße Nutzung der zur Verfügung gestellten Bilder bzw. Videos notwendig ist. Mit der Nutzungsrechtübertragung ist Mykonos 24 UG befugt, von ihrem Bearbeitungsrecht gemäß II Nr. 3 Gebrauch zu machen.

3. Bearbeitungsrecht

Bearbeitungsrecht bedeutet, Mykonos 24 UG ist das Recht vorbehalten, die Vorlage unter Verwendung analoger, digitaler oder sonstiger Bearbeitungsmöglichkeiten unter Wahrung des Urheberrechts zu bearbeiten und umzustellen. Mykonos 24 UG behält sich das Recht vor, die Vorlage zur Eigenwerbung in allen Medien entgeltlich zu nutzen. Entspricht die Vorlage nicht den Anforderungen von Mykonos 24 UG, behält sich Mykonos 24 UG das Recht vor, die Vorlage in einem anderen Format zu laden.

4. GEMA-pflichtige Musik

Es darf keine urheberrechtlich geschützte Musik in Videos abgespielt werden, soweit vom Inserenten/Kunden keine entsprechende GEMA-Genehmigung eingeholt wurde. Mykonos 24 UG ist nicht verpflichtet, eine solche Genehmigung einzuholen oder zu überprüfen, ob eine solche Genehmigung überhaupt vorliegt. Vorlagen, die urheberrechtlich geschützte Musik enthalten, werden direkt gelöscht.

 

Datenschutzerklärung:

 

Datenschutz
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

 

 

 

Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
• Browsertyp/ Browserversion
• verwendetes Betriebssystem
• Referrer URL
• Hostname des zugreifenden Rechners
• Uhrzeit der Serveranfrage

 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage zunächst gespeichert. Diese Daten werden vertraulich behandelt, nicht an Dritte weitergegeben und nach Beantwortung der Anfrage gelöscht, es sei denn, der Anfragende stimmt ausdrücklich einer Speicherung für eine evtl. spätere bzw. wiederholte Kontaktaufnahme zu.

 

Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

Newsletterdaten
Newsletter werden derzeit nicht angeboten. Wer Informationen zu Aktivitäten und Veranstaltungen beziehen möchten, kann eine E-Mail-Adresse bzw. eine Mobilfunknummer für einen SMS-Versand hinterlegen. Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben sie nicht an Dritte weiter.
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Mobilfunk-Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand E-Mails/SMS können Sie jederzeit über das Kontaktformular bzw. über die angegebenen Kontaktdaten im Impressum.

 

 

 

 

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Οι χειριστές αυτών των σελίδων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εμείς αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και αυτή την πολιτική απορρήτου.
Η χρήση του ιστότοπού μας είναι συνήθως δυνατή χωρίς την παροχή προσωπικών πληροφοριών. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων (όπως όνομα, διεύθυνση ή διευθύνσεις email) συλλέγονται, αυτό είναι όσο το δυνατόν περισσότερο σε εθελοντική βάση. Αυτά τα δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.
Λάβετε υπόψη ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω Internet (για παράδειγμα, όταν επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να έχει τρωτά σημεία ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

Πληροφορίες, ακύρωση, αποκλεισμός
Έχετε πάντα το δικαίωμα δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα σας, την προέλευσή του και τον προορισμό και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και το δικαίωμα να διορθώσει, μπλοκ ή να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο αποτύπωμα.

μπισκότα
Οι σελίδες του Διαδικτύου χρησιμοποιούν εν μέρει λεγόμενα cookies. Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμεύουν για να κάνουν την προσφορά μας πιο φιλική προς το χρήστη, αποτελεσματική και ασφαλή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης.
Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα "cookies περιόδου". Θα διαγραφούν αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Άλλα cookie παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που επισκέπτεστε.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση των cookies και επιτρέπουν cookies μόνο κατά περίπτωση, ενεργοποιήστε την αποδοχή cookies για ορισμένες λειτουργίες ή να αποκλείσει γενική και αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου.

αρχεία καταγραφής διακομιστή
Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει αυτόματα και αποθηκεύει πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστών, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής μας μεταδίδει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι:
• Τύπος προγράμματος περιήγησης / έκδοση προγράμματος περιήγησης
• χρησιμοποιημένο λειτουργικό σύστημα
• Διεύθυνση URL παραπομπής
• Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή που έχει πρόσβαση
• Ώρα του αιτήματος διακομιστή
Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να ανατεθούν σε συγκεκριμένα άτομα. Δεν θα γίνει συγχώνευση αυτών των δεδομένων με άλλες πηγές δεδομένων. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να ελέγξουμε αυτά τα δεδομένα αναδρομικά, εάν λάβουμε γνώση συγκεκριμένων ενδείξεων για παράνομη χρήση.

επαφή
Εάν μας στείλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ζητά πληροφορίες σας από τη φόρμα, συμπεριλαμβανομένων καθορίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας σας εκεί με σκοπό την επεξεργασία της αίτησης αρχικά αποθηκεύονται. Τα στοιχεία αυτά θα θεωρηθούν εμπιστευτικές, δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους και διαγράφονται μετά την απάντηση του αιτήματος, εκτός εάν ο αιτών συμφωνήσει ρητά σε ένα κατάστημα για μια πιθανή αργότερα ή επαναλαμβανόμενη επαφή.

Διαφήμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντίφαση
Η χρήση των δημοσιευμένων στο πλαίσιο των στοιχείων επαφής των υποχρεώσεων αποτύπωσης για την αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών και ενημερωτικών υλικών απορρίπτεται. Οι φορείς εκμετάλλευσης των χώρων ρητά νομικά μέτρα σε περίπτωση μη ζητηθέντων διαφημιστικών πληροφοριών, όπως το spam e-mails.

δεδομένων Ενημερωτικό Δελτίο
Τα ενημερωτικά δελτία δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμα. Εάν θέλετε να λάβετε πληροφορίες για δραστηριότητες και εκδηλώσεις, μπορείτε να εισάγετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου για την αποστολή ενός SMS. Δεν συλλέγονται περαιτέρω δεδομένα. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά για την παράδοση των ζητούμενων πληροφοριών και δεν τα διαβιβάζουμε σε τρίτους.
Η συγκατάθεση για την αποθήκευση των κινητών διεύθυνση δεδομένων και e-mail και να το χρησιμοποιήσετε για την αποστολή e-mail / SMS ανά πάσα στιγμή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

 

 

 

Data protection:
data protection
The operators of these pages take the protection of your personal data very seriously. We treat your personal data confidentially and in accordance with the statutory data protection regulations and this privacy policy.
The use of our website is usually possible without providing personal information. As far as on our sides personal data (for example name, address or E-Mail addresses) are raised, this takes place, as far as possible, always on freiwilliger basis. These data will not be disclosed to third parties without your explicit consent.
Please note that data transmission over the Internet (for example, when communicating via e-mail) may have security vulnerabilities. A complete protection of the data from access by third parties is not possible.

Information, cancellation, blocking
At any time you have the right to free information about your stored personal data, their origin and recipient and the purpose of the data processing and a right to correct, block or delete this data. For further information on personal data you can contact us at any time at the address given in the imprint.

cookies
The internet pages partly use so-called cookies. Cookies do not harm your computer and do not contain viruses. Cookies serve to make our offer more user-friendly, effective and secure. Cookies are small text files that are stored on your computer and stored by your browser.
Most of the cookies we use are so-called "session cookies". They are automatically deleted after your visit. Other cookies remain stored on your device until you delete them. These cookies allow us to recognize your browser the next time you visit.
You can set your browser so that you are informed about the setting of cookies and cookies only in individual cases allow, the acceptance of cookies for certain cases or generally exclude and activate the automatic deletion of cookies when closing the browser. Disabling cookies may limit the functionality of this website.

Server log files
The provider of the pages automatically collects and stores information in so-called server log files, which your browser automatically transmits to us. These are:
• Browser type / browser version
• used operating system
• Referrer URL
• Host name of the accessing computer
• Time of the server request
These data can not be assigned to specific persons. A merge of this data with other data sources will not be done. We reserve the right to check this data retrospectively, if we become aware of specific indications for illegal use.

contact form
If you send us inquiries via the contact form, your details from the inquiry form, including the contact details you provided there, will be stored for processing the request. This data will be treated confidentially, not forwarded to third parties and deleted after answering the request, unless the requestor expressly agrees to a storage for a possible later or repeated contact.

Contradiction advertising emails
The use of published in the context of the imprint obligation contact information for sending unsolicited advertising and information materials is hereby rejected. The operators of the pages expressly reserve the right to take legal action in the event of the unsolicited sending of advertising information, for example through spam e-mails.

Newsletter data
Newsletters are currently not available. If you would like to receive information on activities and events, you can enter an e-mail address or a mobile phone number for sending an SMS. Further data is not collected. We use this data exclusively for the delivery of the requested information and do not pass it on to third parties.
The given consent to the storage of the mobile data, the e-mail address and their use for sending e-mails / SMS can be revoked at any time via the contact form or the specified contact details in the imprint.

 

 

 

 

 

 

 

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. Joomla! brings together the template and your content to create web pages.

Logging in

To login to your site use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles and modify some settings.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "Submit Article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Template, site settings, and modules

The look and feel of your site is controlled by a template. You can change the site name, background colour, highlights colour and more by editing the template settings. Click the "Template Settings" in the user menu.

The boxes around the main content of the site are called modules. You can modify modules on the current page by moving your cursor to the module and clicking the edit link. Always be sure to save and close any module you edit.

You can change some site settings such as the site name and description by clicking on the "Site Settings" link.

More advanced options for templates, site settings, modules, and more are available in the site administrator.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "User Menu" menu (visible once you login) or by adding /administrator to the end of your domain name. The same user name and password are used for both sites.

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the website you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.

Go to top