. Οι εκτεταμένοι όροι και προϋποθέσεις για Αγγελίες

 

 1. Ιδιωτική διαφήμιση Διάφορες ιδιωτικές διαφημίσεις μπορούν να διαφημιστούν είτε δωρεάν είτε ως αμειβόμενη διαφήμιση με πρόσθετες επιλογές. Προϋπόθεση είναι οι προσφορές ή αιτήσεις να έχουν περιστασιακό χαρακτήρα και να αντιστοιχούν σε μια κοινή ποσότητα και να δημοσιεύονται στην κατάλληλη θεματική ενότητα.

 2. Διαχωρισμός ιδιωτικών διαφημίσεων / περιστασιακών χαρακτήρων Υπογράφοντας και υποβάλλοντας τη διαφήμιση, εγγυάστε ότι ενεργείτε ιδιωτικά ή εμπορικά. Το ακόλουθο περιεχόμενο διαφήμισης μπορεί να αγοραστεί σε εμπορική βάση σε κατάλληλη κατηγορία, είτε δωρεάν είτε ως αμειβόμενη διαφήμιση με πρόσθετες επιλογές: Συχνή αγορά και πώληση παρόμοιων προϊόντων / αγαθών, Τα εμπορεύματα που προορίζονται για μεταπώληση, Συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεσιτεία και ενοικίαση, Οι ελεύθερες και μη μισθωτές δραστηριότητες, ανακοινώσεις εκδηλώσεων, Προσφορές εργασίας και μαθημάτων, Η εκτροφή και η διαμεσολάβηση των ζώων, Εκμίσθωση / πώληση ή αίτηση αντικειμένων εμπορικής χρήσης / εμπορικών χώρων ή Πιστωτικές προσφορές.

 3. Η αποδοχή της διαφήμισης Η αποδοχή της διαφήμισης πραγματοποιείται αποκλειστικά στις πλευρές της Mykonos 24 UG Η αποδοχή / επεξεργασία διαφημίσεων μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι δυνατή.

 

 

 

ΙΙ. Εκτεταμένοι όροι και προϋποθέσεις για τη δημοσίευση κειμένων, εικόνων και βίντεο

 

 1. Γενικά Η Mykonos 24 UG δεν ευθύνεται για εικόνες, δεδομένα, ήχους, μουσική, κείμενο, λογισμικό, γραφικά ή μηνύματα που έχουν αναρτηθεί από διαφημιζόμενους ή τρίτους στις προσφορές της Mykonos 24 UG Η Mykonos 24 UG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο. Ο πελάτης εξασφαλίζει ότι όλο το περιεχόμενο που χρησιμοποιείται από αυτόν δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων που μόνο αυτός έχει εγκριθεί, χωρίς περιορισμούς και χωρίς δικαιώματα για τη διάθεση των συμβατικών δικαιωμάτων των τρίτων, και ότι ο ίδιος δεν έχει λάβει αυτή τη σύμβαση παραβατικών διαθέσιμες για τα δικαιώματα και τις θα συναντηθούμε. Σε αυτό το βαθμό αποζημιώνει το Mykonos 24 UG έναντι όλων των απαιτήσεων τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της νομικής υπεράσπισης και / ή της δίωξης. Αυτό ισχύει και αν είναι υπεύθυνος για ελαττώματα στην εργασία. Αυτό εξασφαλίζει ότι το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκει σε αυτό το πρόσωπο τη στιγμή της δημοσίευσης. Οι καταγγελλόμενες παραβιάσεις θα αποφασιστούν μετά από ενδελεχή έλεγχο αν θα διαγραφούν ή θα παραμείνουν συνδεδεμένοι. Σε αυτήν την ενέργεια, δεν αποστέλλεται μήνυμα στον πελάτη.

 2. Δικαιώματα χρήσης Μέσω της διαταγής διαφήμισης, ο πελάτης παραχωρεί στην Mykonos 24 UG δικαίωμα χρήσης όσον αφορά όλα τα είδη χρήσης που είναι απαραίτητα για την συμβατική χρήση των εικόνων ή των βίντεο που παρέχονται. Με τη μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης, η Mykonos 24 UG δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμά της επεξεργασίας σύμφωνα με το σημείο II αριθ. 3

 3. . Δικαίωμα επεξεργασίας Τα δικαιώματα επεξεργασίας σημαίνουν ότι η Mykonos 24 UG διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί και να μετατρέψει το πρότυπο χρησιμοποιώντας αναλογικές, ψηφιακές ή άλλες επιλογές επεξεργασίας, ενώ σέβεται το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η Mykonos 24 UG διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το πρότυπο για αυτοπροβολή σε όλα τα μέσα ενημέρωσης έναντι αμοιβής. Εάν το πρότυπο δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Mykonos 24 UG, η Mykonos 24 UG διατηρεί το δικαίωμα να φορτώσει το πρότυπο σε διαφορετική μορφή. 4. υποχρεωτική μουσική Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή μουσικής με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων σε βίντεο, εφόσον ο διαφημιζόμενος / πελάτης δεν έχει λάβει την κατάλληλη έγκριση GEMA. Η Mykonos 24 UG δεν απαιτείται να λάβει τέτοια έγκριση ή να επαληθεύσει ότι αυτή η άδεια είναι διαθέσιμη. Τα πρότυπα που περιέχουν πνευματική μουσική θα διαγραφούν απευθείας.

 

 

Extended terms and conditions for ads

1. Private Advertisement Various private ads can be advertised, either for free or as a paid ad with additional options. The prerequisite is that the offers or applications have an occasional character and correspond to a common household quantity and are published in the appropriate subject heading.

2. Demarcation private ads / occasional character By signing and submitting the ad, you warrant that you are acting privately or commercially. The following ad content can be booked commercially in a suitable category, either free of charge or as a paid ad with additional options: Frequent purchase and sale of similar products / goods, Goods made for resale, Consulting, brokerage and rental, Freelance and self-employed activities, Event announcements, Job and course offers, Rearing and mediation of animals, Letting / sale or request of commercially usable objects / business premises, or Credit offers.

3. Ad acceptance The ad acceptance takes place exclusively over the sides under Mykonos 24 UG.de. Ad acceptance / processing via telephone and e-mail is not possible. 

 

Extended terms and conditions for the publication of texts, pictures and videos

 

1 General Mykonos 24 UG is not responsible for any images, data, sounds, music, text, software, graphics or messages posted by advertisers or third parties in Mykonos 24 UG's offerings. Mykonos 24 UG assumes no responsibility or liability for any content. The customer assures that all contents used by him do not violate the rights of third parties, that he alone is entitled to dispose of the contractual rights without restriction and free of rights of third parties, and that he has not violated this contract will meet. To this extent, it indemnifies Mykonos 24 UG against all claims of third parties, including the costs of legal defense and / or prosecution. This also applies if he is responsible for defects in the work. This ensures that the copyright is owned by that person at the time of publication. Reported violations will be decided after a thorough check whether they will be deleted or stay online. In this action, no message is sent to the customer.

2. Rights of use Through the advertising order, the customer grants Mykonos 24 UG a right of use with regard to all types of use which is necessary for the contractual use of the images or videos provided. With the transfer of rights of use, Mykonos 24 UG is entitled to exercise its right of processing in accordance with II No. 3.

3. Processing right Editing rights mean that Mykonos 24 UG reserves the right to edit and convert the template using analogue, digital or other editing options while respecting copyright law. Mykonos 24 UG reserves the right to use the template for self-promotion in all media for a fee. If the template does not meet Mykonos 24 UG's requirements, Mykonos 24 UG reserves the right to load the template in a different format.

4. obligatory music No copyright protected music may be played in videos, as far as the advertiser / customer has not obtained the appropriate approval. Mykonos 24 UG is not required to obtain such approval or to verify that such authorization is available. Templates containing copyrighted music will be deleted directly.

 

 

III. Erweiterte AGB für Kleine Anzeigen

1. Privates Inserieren

Es können verschiedene private Anzeigen inseriert werden, wahlweise kostenlos oder als bezahlte Anzeige mit Zusatzoptionen. Voraussetzung ist, dass die Angebote oder Gesuche Gelegenheitscharakter haben und einer haushaltsüblichen Menge entsprechen sowie in der passenden Sachrubrik veröffentlicht werden.

2. Abgrenzung Private Anzeigen/Gelegenheitscharakter

Durch Kennzeichnung und Übermittlung der Anzeige versichern Sie, dass Sie privat oder gewerblich handeln.

Folgende Anzeigeninhalte sind gewerblich in einer passenden Sachrubrik buchbar, wahlweise kostenlos oder als bezahlte Anzeige mit Zusatzoptionen:

 • Häufiger An- und Verkauf gleichartiger Produkte/Güter,

 • Zum Zweck des Wiederverkaufs gefertigte Waren,

 • Beratung, Vermittlung und Verleih,

 • Freiberufliche Tätigkeiten und Dienstleistungen mit selbständigem Charakter,

 • Veranstaltungshinweise,

 • Stellen- und Kursangebote,

 • Aufzucht und Vermittlung von Tieren,

 • Vermietung/Verkauf bzw. Gesuche gewerblich nutzbarer Objekte/Geschäftsräume, oder

 • Kreditangebote.

3. Anzeigenannahme

Die Anzeigenannahme erfolgt ausschließlich über die Seiten unter Mykonos 24 UG.de. Eine Anzeigenannahme/-bearbeitung via Telefon und E-Mail ist nicht möglich.

II. Erweiterte AGB für die Veröffentlichung von Texten, Bildern und Videos

1. Allgemein

Mykonos 24 UG ist nicht verantwortlich für Bilder, Daten, Geräusche, Musik, Texte, Software, Grafiken oder Nachrichten, die von Inserenten bzw. Dritten in das Angebot von Mykonos 24 UG eingestellt wurden. Mykonos 24 UG übernimmt keinerlei Verantwortung und Haftung für jegliche Inhalte.

Der Kunde versichert, dass sämtliche von ihm eingesetzten Inhalte die Rechte Dritter nicht verletzen, dass er allein berechtigt ist, über die vertragsgegenständlichen Rechte uneingeschränkt und frei von Rechten Dritter zu verfügen, und dass er keine diesem Vertrag zuwider laufende Verfügung über die Rechte getroffen hat und treffen wird. Er stellt insoweit Mykonos 24 UG von sämtlichen Ansprüchen Dritter, einschließlich der Kosten der Rechtsverteidigung und/oder Rechtsverfolgung vollumfänglich frei. Dies gilt auch, soweit er Mängel des Werkes zu vertreten hat.

Damit wird sichergestellt, dass das Urheberrecht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Besitz dieser Person ist. Über gemeldete Verstöße wird nach einer gründlichen Kontrolle entschieden, ob sie gelöscht werden oder online bleiben. Bei dieser Handlung wird keine Meldung an den Kunden verschickt.

2. Nutzungsrechte

Durch den Anzeigenauftrag erteilt der Auftraggeber Mykonos 24 UG ein Nutzungsrecht bezüglich aller Nutzungsarten, die für eine vertragsgemäße Nutzung der zur Verfügung gestellten Bilder bzw. Videos notwendig ist. Mit der Nutzungsrechtübertragung ist Mykonos 24 UG befugt, von ihrem Bearbeitungsrecht gemäß II Nr. 3 Gebrauch zu machen.

3. Bearbeitungsrecht

Bearbeitungsrecht bedeutet, Mykonos 24 UG ist das Recht vorbehalten, die Vorlage unter Verwendung analoger, digitaler oder sonstiger Bearbeitungsmöglichkeiten unter Wahrung des Urheberrechts zu bearbeiten und umzustellen. Mykonos 24 UG behält sich das Recht vor, die Vorlage zur Eigenwerbung in allen Medien entgeltlich zu nutzen. Entspricht die Vorlage nicht den Anforderungen von Mykonos 24 UG, behält sich Mykonos 24 UG das Recht vor, die Vorlage in einem anderen Format zu laden.

4. GEMA-pflichtige Musik

Es darf keine urheberrechtlich geschützte Musik in Videos abgespielt werden, soweit vom Inserenten/Kunden keine entsprechende GEMA-Genehmigung eingeholt wurde. Mykonos 24 UG ist nicht verpflichtet, eine solche Genehmigung einzuholen oder zu überprüfen, ob eine solche Genehmigung überhaupt vorliegt. Vorlagen, die urheberrechtlich geschützte Musik enthalten, werden direkt gelöscht.

Go to top