Τη διανομή μερίσματος 0,255 Ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) για τη χρήση 2022 αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συνέλθει την 13.06.2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, στην από 22.05.2023 συνεδρίαση του.

Τη διανομή μερίσματος 0,255 Ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) για τη χρήση 2022 αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συνέλθει την 13.06.2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, στην από 22.05.2023 συνεδρίαση του. 

Από

elEL